Vedtægter

Vedtægter:

§1

Foreningens navn er Grundejerforeningen STORE KLAUS.

§2

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

§3

Medlem af foreningen er enhver ejer af fast ejendom i det i §4 nævnte matr. nr., og der er pligt for grundejerne til at være medlem.

§4

Foreningens medlemmer er ejerne af følgende matr. numre:

23d, 23e, 23f, 23g, 23h, 23i, 23k, 23l, 23m, 23n, 23o, 23p, 23q, 23r, 23s, 23t, 23u, 23v, 23x, 23y, 23z, 23æ, 23ø, 23aa, 23ab, 23ac, 23ad, 23ae, 23af, 23ag, 23ah, 23ai, 23ak, 23al, 23am, 23an, 23ao, 23ap, 23aq, 23ar, 23as, 23at, 23au, 23av, 23ax, 23av, Næbyhoved- Broby by, Næsbyhoved-Broby.

§5

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§6

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom overfor bestyrelsen, med oplysning om de sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved fremsendelse af e-mail til hver husstand. De husstande som ikke modtager mail, vil modtage skriftlig indkaldelse.
Hver husstand har 2 stemmer. Når en husstand møder op til generalforsamling med 2 personer, må husstanden selv aftale, hvordan de 2 stemmer afgives. Hvis husstanden møder med 1 person, har denne 2 stemmer. Hvis en husstand ikke møder op, men vil stemme, kan dette kun ske med fuldmagt til anden husstand eller dirigenten. Også her er der tale om 2 stemmer.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar.

§7

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal af de fremmødte medlemmer, medens valgformen afgøres af generalforsamlingen.

Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§8

Regnskabet følger kalenderåret. Årsregnskabet, der aflægges på den ordinære generalforsamling, skal være revideret og underskrevet af 2 revisorer.

Bestyrelsen er bemyndiget til:

At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue.

At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

Alle bilag signeres af formand og kasserer.

Revisorerne vælges for 2 år, således at der afgår 1 hvert år. Genvalg kan finde sted.

Der vælges en revisorsuppleant hvert år. Genvalg kan finde sted.

§9

På den årlige generalforsamling behandles følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Beretning ved formanden
  • Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af revisorer
  • Valg af revisorsuppleanter
  • Eventuelt

§10

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår i lige år, 3 i ulige år, og så fremdeles. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 suppleanter for 2 år  ad gangen, hvoraf én afgår på lige år og én på ulige år.

Bestyrelsen vælger af sin midte: Formand, sekretær, kasserer.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at tage sig af specielle opgaver.

§11

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse.

§12

Medlemmernes indbetalinger foretages til foreningens konto i henhold til valgt opkrævningsmetode.

§13

Der betales for hver ejendom et årigt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Det årlige kontingent betales senest den 1. juni.

Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er medlemskabet ophørt, og der kan intet krav rettes mod foreningens formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berettige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/4 af årskontingentet.

§14

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 4. november 1980

§8 ændret på ordinær generalforsamling d. 21. marts 2013, og igen d. 7. marts 2019.
§6 ændret på ordinær generalforsamling d. 11. marts 2014, og igen d. 7. marts 2019.
§10 ændret på ordinær generalforsamling d. 7. marts 2019.
§12 ændret på ordinær generalforsamling d. 7. marts 2019.
§13 ændret på ordinær generalforsamling d. 7. marts 2019.